عرق ریزان جانفرسا د ر تاریکخانه

به گزارش تور آسیایی ارزان، د ر شرایطی که اوضاع معیشتی از یک سو کمر مرد م را شکسته است و از سوی د یگر حرکت لاک پشتی و ناموفق د ر واکسیناسیون عمومی کرونا همچنان فوج فوج قربانی می گیرد و موج پشت موج شهرهای زرد و قرمز را د ر می نورد د ، یک معرکه جد ید د یگر رقم می خورد ؛ فرو رفتن مرد م د ر زند گی های کورمال کورمال تا این بار به میمنت جد ول بند ی خاموشی های مکرر، شرایط تراژیک اقتصاد ی و اجتماعی کامل تر شود و حوزه د رمان و صاحبان کسب و کار بیشتر از هر زمان د یگر د ر مصائب ناخواسته خود فرو بغلتند .

عرق ریزان جانفرسا د ر تاریکخانه
فرنگیس شنتیا/خبرجنوب

موج جد ید خاموشی ها د ر کشور آن هم د ر میان گرمای طاقت سوز تابستان به مصیبتی فرصت سوز برای مرد م بد ل شد ه است. قطعی طولانی مد ت برق نه تنها بیمارستان ها را با شرایط اضطراری روبرو کرد ه است بلکه روزی د و- سه ساعت از عمر مرد م را د ر انتظار می کاهد تا آن سو تر ماینرها مشغول کار باشند و جیب هایی را پر نمایند که از آنِ مرد م نیست. اما آشفتگی حاصل از این شرایط به همین جا ختم نمی شود و طبق اظهارات ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، قطع شد ن برق مسائلی را برای بعضی فرود گاه ها چه د ر ماه های گذشته و چه د ر روزهای اخیر ایجاد کرد ه و ارائه بعضی خد مات فرود گاهی به مرد م با مسائلی روبرو شد ه است، به نام مثال فرود گاه مهرآباد د ر پی قطع شد ن برق بعضی تابلوهای اعلام پروازش سوخته است.

خاموشی های شبانه و د رد سرهای د و چند ان

اما همه معضلات ناشی از قطعی های مکرر برق به مختل شد ن کسب و کارها و امور روزمره مرد م و لنگ ماند ن خد مات اد اری یا قطع همزمان آب و قفل شد ن چهار راه ها محد ود نمی شود . خاموشی های شبانه مسائل مرد م را د و چند ان کرد ه است و تاریکی معابر و تصاد فات ناشی از آن، مسد ود شد ن پارکینگ ها و محبوس ماند ن د ر آسانسور خطر وقوع حواد ث و افزایش نا امنی ها را د و چند ان کرد ه است.

اعتراض از مرد م تا مجلس

با اد امه این شرایط ، د ر چند روز گذشته اعتراضات پراکند ه ای از شمال تا جنوب شکل گرفت تا بلکه مسئولان د ر کاهش زمان بند ی خاموشی ها تجد ید نظر نمایند . د ر همین رابطه جمعی از مرد م شهرهای کرد کوی، بند رگز، بند ر ترکمن، آق قلا هم به نشانه اعتراض د ر مقابل اد ارات شرکت توزیع برق این شهرها تجمع کرد ند . د ر شهرهای کازرون، گنبد کاووس، بابل، بابلسر، آمل، قائم شهر، بهشهر، فرید ون کنار، بهنمیر ، رستم کلا و ساری هم تجمع هایی از همین د ست رقم خورد . جمعی از اهالی شهر ری د ر جنوب تهران هم د ر اعتراض به قطعی مکرر برق مقابل اد اره برق این شهرستان تجمع کرد ند . معترضان شعار

وزیر بی کفایت، استعفا استعفا سر د اد ند . علی القاصی مهر، د اد ستان تهران د ستور پیگیری این مسائل د ر حوزه حقوق عامه را صاد ر کرد ه و خواستار رفع مسائل از سوی مسئولین حوزه برق شد .د ر کنار اعتراضات مرد می نمایند گان مجلس هم به این خاموشی های د رد سر ساز واکنش نشان د اد ند و کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی علل خاموشی ها جلسه فوق العاد ه تشکیل می د هد .

کسی هم با حرف های وزیر کشور قانع می شود ؟!

عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، عواملی از جمله خشکسالی، خارج شد ن نیروگاه های برق آبی و بعضی از نیروگاه هایی که د ر شرایط کنونی به اورهال (تعمیرات) نیاز د اشتند را به نام عوامل قطعی بیان نمود ه می گوید اگر قرار است خاموشی هم د اشته باشیم بهتر است خاموشی، برنامه ریزی شد ه و توزیع شد ه همراه با آگاهی قبلی مرد م باشد . ناگفته نماند که د ر کنار این اظهارات وزیر کشور، وزیر نیرو هم گرمای بی سابقه را مقصر اصلی خاموشی های اخیر می د اند . رضا ارد کانیان البته پیش از این اظهار نظر تک عاملی و د م د ستی گفت ه بود که چینی ها د ر زمینه استخراج رمزارزها د ر کشورمان فعالیت د ارند و

خاموشی های اخیر هم ناشی از آن است.

ما فارسی ها قبول نمی کنیم

به گزارش خبرجنوب، وزیر نیرو و وزیر کشور د ر حالی خاموشی های طاقت فرسای امسال را مرتبط با خشکسالی می د انند که تجربه خشکسالی های بیش از هشت ساله مرد م فارس نشان می د هد که این متغیر به تنهایی نمی تواند د ر بروز این حجم گسترد ه از خاموشی ها اثر گذار باشد .به استناد اظهارات پیشین پروفسور رئیسی محقق و استاد آب شناسی د انشگاه شیراز خشکسالی هایی را که استان فارس برای بیش از هشت سال پشت سر گذاشت د ر تاریخ صد ساله این استان بی سابقه بود ه است. بر اساس همین اظهارات پروفسور رئیسی است که ضمن مقایسه ای د قیق

می توان به این پرسش رسید که استان پهناور فارس با آن خشکسالی وسیع و گریبانگیر که سال ها با آن د ست و پنجه نرم می کرد چرا چنین خاموشی های فراگیری را تجربه نکرد ؟!

چرا کسی از پد رخواند ه ها نمی گوید ؟

اند اختن تقصیر خاموشی ها به گرد ن خشکسالی د ر حالی شکل می گیرد که چند ی پیش شاهد هشد ارهایی تأمل برانگیز از سوی یکی از نمایند گان مجلس بود یم.

محسن علیزاد ه عضو کمیسیون اقتصاد ی مجلس به شکل گیری فعالیت های زیر زمینی و سیاه د ر بازار رمز ارزها خبرد اد ه و گفته بود : نمی توان عنان ساماند هی این شرایط را د ر اختیار افراد و مجموعه هایی د ر د اخل قرار د اد که علاوه بر تلاش برای انحصار و حذف رقبا از بازار، شرکای خاموش شرکت ها و مجموعه های مشکوک خارجی هستند .

این نمایند ه مجلس به صراحت نسبت به اد امه این فرایند هشد ار د اد ه بود که استعلام از ضابطان قضائی نشان می د هد بعضی از مد یران این تشکل ها و نهاد ها، پفرایند ه های مهم اقتصاد ی مفتوح د ارند و وزرای کشور، اقتصاد و اطلاعات باید با رصد د قیق و جد ی این جریان مرموز و نفوذی د ر فضای اقتصاد کشور، اجازه ند هند د نیای نوپای رمزارز د ر کشورمان، گرفتار پد رخواند ه ها و مافیایی شود که جز منفعت شخصی و سرمایه گذاری پول های ملت ایران د ر خارج از کشور، به هد ف د یگری

نمی اند یشند .

نهاد های د ولتی این وسط چه کاره اند ؟

کشف مزرعه ای د ر چیتگر با هفت هزار ماینر که چیزی حد ود 4 د رصد برق کشور را می بلعید تنها بخشی از فعالیت پلیس د ر برخورد با این مزرعه های نوپای برق خوار است. برق ارزان قیمت صنعتی و کشاورزی د امنه این سوء استفاد ه ها را گسترد ه تر کرد و عد ه ای را به استخراج رمزارزها د ر این فارم ها سوق د اد حتی د و سال پیش یاشار سلطانی از فعالان رسانه ای خبرد اد که استود یوی خاله شاد ونه و حالا خورشید تبد یل به مزرعه استخراج ارزهای د یجیتالی شد ه و د ر آن

بیت کوین استخراج می شود . اما آیا فرصت طلبی د ر این حوزه به همین موارد ختم می شود ؟ به اعتقاد بعضی کارشناسان، ماینرهای معمولی به منابعی مثل برق پنج مگاواتی د سترسی ند ارند و چنین امکانی د ر کارخانه های بزرگ، نهاد های د ولتی یا د ر جوار نیروگاه ها یافت می شود . نتیجه گیری این گروه از کارشناسان این است که یا مراکز د ولتی به صورت مستقیم د ر حال ماینینگ هستند یا این امکان را د ر اختیار افراد ی قرار د اد ه اند که از روابط ویژه ای برخورد ارند .

نصب 2 یا 3 هزار ماینر د ر بعضی از نهاد های د ولتی و شرکت های چینی

ارگان های د ولتی به کسب و کار ارزهای د جیتال ورود کرد ه اند ، چون هزینه برق شان رایگان است یا توانایی خرید و نصب بالای د ستگاه های ماینر را به تعد اد زیاد د ارند !، این حقیقتی است که منابع خبری به تلخی به آن اشاره می نمایند . عمق فاجعه وقتی مشخص می شود که با توجه به کارکرد گسترد ه ماینرها د ر کشورمان از زمستان سال گذشته پیش بینی چنین تابستانی شد ه بود . همان زمان رسانه ها گزارش د اد ند : بیشترین حجم برق مصرفی از جانب ارگان هایی است که به کسب و کار رمز ارزها وارد شد ه اند وگرنه مرد م عاد ی توان خرید و نصب چند د ستگاه که به زحمت به 6 عد د د ستگاه برسد را هم ند ارند و این تعد اد تأثیری بر برق مصرفی شهر ند ارد اما د ر بعضی از نهاد های د ولتی و شرکت های چینی حتی 2 یا 3 هزار د ستگاه نصب شد ه است به همین د لیل است که ما برای نخستین بار د ر زمستان شاهد قطعی برق هستیم، اگر این شرایط تد اوم یابد معلوم نیست تابستان چه خواهد شد .

د ر مزرعه چینی ها چه خبر است؟

زمستان سال گذشته بود که یکی از سرنخ های اصلی قطعی برق د ر ایران به مزارع بیت کوین چینی ها رسید . انتشار فیلم هایی که نشان می د اد چینی ها چگونه د ر رفسنجان و ارس مزارع بزرگ استخراج بیت کوین راه اند اخته اند و برق ما را می بلعند اگر چه حاشیه های زیاد ی به همراه د اشت اما جز مزرعه ای د ر رفسنجان هرگز به برچید ه شد ن تمام و کمال این مزارع اشاره ای نشد . ناگفته نماند که سایت بیت کوین د ر اوایل سال 98 از مهاجرت ماینرهای چینی به ایران به علت تعرفه پایین برق خبر د اد ه بود . این سایت سال گذشته هم د ر گزارشی نشان د اد که یکی از بزرگ ترین مزارع استخراج رمز ارز د ر اختیار شرکت چینی لوبین است که از مد ت ها پیش د ر ایران فعال شد ه است. شرکت چینی لوبین هم خود ش اد عا کرد ه که یکی از مزارع استخراج بیت کوین را د ر ایران اد اره می کند .بر اساس گزارشی که همشهری منتشر کرد د ر آن زمان برای یک استخراج نمایند ه بیت کوین به نام لیو فنگ بسیار د شوار بود که تجهیزات استخراج خود را به کشور وارد کند . با این حال، وقتی ماینرها وارد ایران شد ند ، با قیمت بسیار ارزان برق (6 هزارم د لار د ر هر کیلو وات ساعت) رو به رو شد ند . این د ر حالی است که مشخص شد بعضی از اماکن بهره مند از برق بسیار ارزان یا حتی مجانی د ر حال استخراج بیت کوین با برق تقریباً رایگان بود ند . د ولت ایران این فعالیت را بد ون مجوز و غیر قانونی گفت . پس از آن، د ولت، مجوز فعالیت برای مزارع استخراج بیت کوین صاد ر کرد و نرخ برق، بسته به نوسان قیمت صاد رات و فصل افزایش یافت.

د ر فهرست 10 کشور اول هستیم اما از این نظر!

شرایط اسفبار برق خواری از طریق ماینرها د ر ایران زمانی روشن تر می شود که بر اساس گزارش محققان د انشگاه های آمریکایی، ایران د ر زمینه مصرف انرژی، رد پای کربنی و رد پای آبی حاصل از ماینینگ، د ر میان د ه کشور اول جهان قرار د ارد .این گزارش که نتیجه تحقیقات پژوهشگران د انشگاه های میشیگان، کارنگی ملون و ییل است اطلاعات نگران نمایند ه ای را د ر مورد آثار منفی زیست محیطی استخراج رمز ارزها به ویژه بیت کوین ارائه می د هد . د ر کنار این تحقیقات ابعاد و پشت پرد ه خاموشی های سریالی زمانی بیشتر رو می شود که طبق گزارش ها حد اقل هشت د رصد از ماینینگ د نیا د ر ایران انجام می شود ، مسئله ای که به خوبی بیانگر این است که چنین حجمی از استخراج رمزارزها صرفاً با روش های غیر قانونی و خانگی امکان پذیر نخواهد شد و د ست های پشت پرد ه د یگری د ر کارند ، د ست هایی که عضو کمیسیون اقتصاد ی مجلس از آن ها به نام پد رخواند ه ها و مافیا یاد می کند .

منبع: توریسم آنلاین
انتشار: 1 مرداد 1400 بروزرسانی: 1 مرداد 1400 گردآورنده: asiaro.ir شناسه مطلب: 1745

به "عرق ریزان جانفرسا د ر تاریکخانه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عرق ریزان جانفرسا د ر تاریکخانه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید